A A A K K K
для людей з порушеннями зору
1
3

Статут закладу освіти

ПОГОДЖЕНО:

начальник відділу освіти,

культури та спорту

Виноградівської сільської ради

 _________     Джуль О.М.

             ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням _____ сесії ______  скликання    Виноградівської сільської ради  

від __.___.2021р. № _______                            

                                                                                                     Виноградівський сільський

                                                                                                                                       голова                                                   

                                                                                                              __________ Шматенко С. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Виноградівського ліцею

ім. О.М. Соценка

Виноградівської сільської ради

Херсонського району Херсонської області

 

( нова редакція )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ. О. М. СОЦЕНКА ВИНОГРАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДАЛІ – ЗАКЛАД ОСВІТИ) Є ПРАВОНАСТУПНИКОМ ВИНОГРАДІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. О. М. СОЦЕНКА У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПОСТАНОВИ РАДИ МІНІСТРІВ УРСР ВІД 09.04.1985 РОКУ № 150 «ПРО ПРИСВОЄННЯ ІМЕН УЧБОВИМ І КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІМ ЗАКЛАДАМ».

Засновником закладу освіти є територіальна громада в особі Виноградівської  сільської  ради. Уповноваженим органом засновника з питань освіти є відділ освіти виконавчого комітету Виноградівської сільської ради.

 Повна назва закладу освіти – ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ. О. М. СОЦЕНКА ВИНОГРАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ .

Скорочена назва закладу освіти: Виноградівський ліцей  ім. О. М. Соценка.

1.2. Засновником закладу освіти є Виноградівська сільська рада (надалі – засновник).

1.3. Заклад освіти утримується за рахунок бюджету Виноградівської  сільської ради.

Засновник здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами.

1.4. Заклад освіти як суб’єкт господарювання є неприбутковою організацією, основним видом діяльності якої є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти.

1.5. Місцезнаходження ВИНОГРАДІВСЬКОГО  ЛІЦЕЮ ІМ. О. М. СОЦЕНКА ВИНОГРАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ :

вулиця Суворова, будинок 12, с. Виноградове, Херсонський  район, Херсонська область, 75144

 

 Юридична  адреса   закладу: 

                                                     75 144 Херсонська область,

                                                     Херсонський район,

                                                     с. Виноградове,

                                                     вул. Суворова, 12

                                    тел/факс  (05542) 58-1-41

                                    E-mail: vinshcool@ukr.net

                                          сайт закладу:

                                    http://vinoms.school.org.ua/

 

1.6. ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ. О. М. СОЦЕНКА ВИНОГРАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – заклад освіти) є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України,  штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

Заклад освіти забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти. До складу  закладу повної загальної середньої освіти належить:

 • 1-4 класи – початкова освіта,
 • 5-9 класи – базова середня освіта,
 • 10-12 класи – профільна середня освіта.

Заклад освіти може створювати у своєму складі класи з мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

Зміни до Статуту розробляються керівником закладу освіти та погоджується з Відділом освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради та затверджується рішенням сесії Виноградівської сільської ради.

1.7. Головною метою закладу освіти є  забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями закладу освіти є:

‒ виховання громадянина України;

‒ формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

‒ забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

‒ виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

‒ забезпечення реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

‒ виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

‒ виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;

‒ забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

‒ реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

‒ створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;

‒ формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

1.9. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, наказами Міністерства освіти і наукии України, інших центральних органів виконавчої влади,  рішеннями Виноградівської сільської  ради та її виконавчого комітету,  наказами Відділу освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради цим Статутом.

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою села, суспільством і державою за:

‒ безпечні умови освітньої діяльності;

‒ дотримання Державних стандартів освіти;

‒ дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

‒ дотримання фінансової дисципліни;

‒ прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.12. Заклад освіти є інформаційно відкритим і підзвітним суспільству, формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та зобов’язаний оприлюднювати на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

1.12.1. Заклад освіти, у разі отримання публічних коштів, оприлюднює  на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

1.12.2. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою статті 30 Закону України «Про освіту», якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

1.13. З метою постійного та послідовного підвищення якості освітніх послуг та формування довіри суспільства до закладу освіти у закладі створена внутрішня система забезпечення якості освіти, складовими якої є:

 • стратегія (політика) та процедура забезпечення якості освіти;
 • система та механізми академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом;
 • створення у закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

1.14. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти  забезпечує директор закладу освіти в межах наданих йому повноважень.

1.15. Функціонування зовнішньої системи забезпечення якості освіти  забезпечують визначені законодавством органи і установи, що відповідають за забезпечення якості освіти, та спеціально уповноважені державою установи, що проводять зовнішнє незалежне оцінювання.

1.16. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

1.17. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти. У закладі забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

1.18. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

1.19. Керівництву закладу освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладу освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

1.20. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

1.21. Мовою навчання і виховання у закладі освіти є державна мова.

1.22. Відповідно  до нахилів дітей, запитів батьківської громади, упроваджується поглиблене вивчення  окремих предметів та забезпечується профільне навчання.

1.23. Заклад освіти:

 •  реалізує положення Конституції України, законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
 •  задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;
 •  забезпечує єдність навчання і виховання;
 •  формує освітню програму закладу освіти;
 •  створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;
 •  забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
 •  охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;
 •  формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
 •  забезпечує добір і розстановку кадрів;
 •  планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;
 •  встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
 •  дотримується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 •  видає документи про освіту встановленого зразка.

1.24. Заклад освіти має право:

 •  здійснювати освітню діяльність  одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи;
 • реорганізувати та ліквідувати структурні підрозділи;
 • на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи;
 • створювати інклюзивні класи (групи) для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • організовувати екстернатну, заочну та дистанційну форму здобуття освіти;
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу, що відповідають освітній програмі;
 • визначати компоненти освітньої програми для вільного вибору здобувачів освіти;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні освітні програми;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • встановлювати форму для здобувачів освіти;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;
 • укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво у встановленому законодавством порядку;
 • надавати платні послуги, які відповідно до законодавства можуть надаватися комунальними навчальними закладами;
 • здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу освіти та реалізації його мети.

1.25. Узакладі створюються та функціонують динамічні  творчі групи педагогічних працівників, методична рада, міжпредметні методичні об’єднання:

 • суспільно-гуманітарних наук,
 • природно-математичного циклу,
 • іноземної філології,
 • художньо-естетичного циклу,
 • педагогічних працівників початкових класів,
 •  класних керівників 1-11-х класів.

1.26. Медичне обслуговування здобувачів освіти та відповідні умови для його організації забезпечуються відповідно до чинного законодавства.

1.27. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними та фізичними особами визначаються угодами про співробітництво, укладеними між ними.

1.28. Заклад освіти:

‒ реалізує положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

‒ здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

‒ задовільнять потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

‒ за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

‒ забезпечувати єдність навчання та виховання;

‒ створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

  ‒ проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

‒ забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

‒ охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

‒ додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

‒ забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

‒ здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

 

ІІ. ТЕРМІН НАВЧАННЯ

 

2.1.Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти за відповідними рівнями становить:

•             початкова освіта – чотири роки;

•             базова середня освіта – п’ять років;

•             профільна середня освіта – три роки.

(Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» до 2027 року заклад освіти забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства).

2.2. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, розпочинають здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

2.3. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України і може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

   

IIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Заклад повної загальної середньої освіти  планує  свою роботу самостійно відповідно  до освітньої програми – єдиного комплексу освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом освіти для досягнення здобувачами освіти визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

3.1.2. Освітня програма містить:

•             загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

•             вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

•             перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

•             форми організації освітнього процесу;

•             опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

3.1.3. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

3.1.4. Освітня програма передбачає освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

3.1.5. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

3.2. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.

3.3. Заклад працює за освітніми програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному рівні освіти відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Педагогічні працівники закладу самостійно добирають науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчання, що відповідають освітній програмі.

3.4. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання.

Заклад освіти за погодженням з Відділом освіти приймає рішення про створення інклюзивних класів (груп) для навчання дітей з особливими освітніми потребами, організовує індивідуальне, дистанційне, екстернатне, сімейне навчання у разі звернення здобувачів освіти або їхніх законних представників.

3.5. Зарахування здобувачів освіти до закладу повної загальної середньої освіти здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх  замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого  зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого  року  навчання до іншого  закладу повної загальної середньої освіти. Переведення здобувачів освіти до іншого  закладу повної загальної середньої освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.6. Для здобувачів освіти 1-го класу за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого    персоналу, створюється група продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування  дітей  із них, визначення режиму роботи груп   здійснюється наказом директора  закладу повної загальної середньої освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

3.7. Наповнюваність класів закладу освіти не може перевищувати 30 учнів, але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості здобувачів освіти у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншими формами навчання.

3.8. Заклад освіти може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти.

3.9. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження здобувачів освіти   встановлюються  закладом повної загальної середньої освіти в межах часу, що передбачений  Робочим навчальним планом. Навчальні  заняття   розпочинаються 1 вересня у  День  знань  і закінчуються  у 1-11 класах не пізніше 1 липня наступного року, поділ навчального року на семестри заклад повної загальної середньої освіти визначає самостійно за погодженням з відділом освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради.

3.11. Режим роботи закладу освіти затверджується педагогічною радою закладу освіти на основі відповідних нормативно-правових актів.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до навчального плану закладу з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором.

3.12. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других - четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих (дванадцятих) класах – 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради.

Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій із здобувачами освіти.

3.13. Тривалість корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, становить: групове - 35-40 хвилин, індивідуальне - 20-25 хвилин.

3.14. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. Конкретні терміни проведення канікул визначаються з урахуванням місцевих особливостей, епідеміологічних та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту.

3.15. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності    забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.16.  Щоденна  кількість і послідовність  навчальних  занять визначається  розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором. Тижневий режим роботи  закладу повної  загальної середньої освіти  фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових   навчальних занять, у закладі повної загальної середньої освіти проводяться  індивідуальні,  групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом і спрямовані на задоволення освітніх  інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Виховання здобувачів освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.17. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету   визначаються педагогічним працівником відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних    вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

3.18. Зарахування учнів до закладу здійснюється у порядку зарахування, відрахування та переведення учнів, затвердженим Міністерством освіти і науки України, за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини (копії), медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу) на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). До закладу освіти ІІІ ступеня подається документ про відповідний рівень освіти (для здобувачів освіти, що прибули до школи).

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

3.19. У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти.

У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу для здобуття повної загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

 

IV. ДОДЕРЖАННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

4.1. Для закладу освіти виконання Державних стандартів початкової, базової і профільної загальної середньої освіти є обов’язковим.

4.2. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають:

 • вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня;
 • загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти на відповідному рівні загальної середньої освіти;
 • форми державної атестації здобувачів освіти.

4.3. Процедура досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

4.4. Для забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, до штату закладу освіти вводиться посада асистента вчителя.

 

V. АТЕСТАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ

ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

5.1. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які здобувають початкову, базову та профільну середню освіту, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.2. Поточне та підсумкове оцінювання навчальних досягень здобувачів освіти та вибір їх форм, змісту та способу здійснює заклад освіти.

5.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти визначаються Міністерством освіти і науки України.

5.4. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти  протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції до ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.

5.5. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок  здобувачів освіти.

5.6. За рішенням педагогічної ради закладу освіти надається словесна характеристика знань, умінь і навичок здобувачів освіти другого класу, а з другого семестру здійснюється оцінювання відповідно до критеріїв.

5.7. Річне оцінювання здійснюється за результатами семестрового оцінювання, що проводиться у межах часу, визначеного навчальним планом закладу освіти. Річне оцінювання здійснюється не пізніше 5 робочих днів після завершення ІІ семестру. При проведенні річного оцінювання результати державної підсумкової атестації здобувачів освіти не враховуються. У випадках, пов’язаних з вибуттям здобувачів освіти із закладу освіти (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо), дозволяється проводити підсумкове оцінювання достроково або в екстернатній формі.

5.8. Умови та процедура переведення здобувачів освіти закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.9. Здобувачі освіти початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика), згідно з рішенням педагогічної ради закладу та батьків (одного із батьків) або законних представників можуть:

 • бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами річного оцінювання), що затверджується керівником закладу;
 • бути залишені для повторного навчання у тому самому класі цього закладу;
 • продовжити навчання у спеціальних закладах загальної середньої освіти.

5.10. За результатами навчання випускникам закладу освіти видається відповідний документ про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). Зразки документів про загальну середню освіту затверджує Міністерство освіти і науки України. Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

5.11. Випускники закладу, що здобули базову загальну середню освіту, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту (випускники з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою) та можуть:

 • бути переведені до наступного класу закладу освіти;
 • продовжити здобувати повну загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти згідно з власним рішенням (у разі досягнення повноліття), рішенням їхніх батьків (одного із батьків) або законних представників.

5.12. Випускники 4-х та 9-х класів, які не мають результатів річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з будь-яких предметів, повинні пройти річне оцінювання в закладі освіти, у якому продовжують навчання, та (або) державну підсумкову атестацію в порядку, визначеному Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Річне оцінювання здійснюється упродовж навчального року згідно з графіком та завданнями, затвердженими наказом керівника закладу та погодженими педагогічною радою.

Здобувачі освіти, які не мають результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації у зв’язку із невідвідуванням закладу освіти (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що вибули із закладу, та до наступного класу не переводяться згідно з  рішенням педагогічної ради  закладу, що оформлюється відповідним наказом керівника.

5.13. Здобувачам освіти, які закінчили 11-й (12-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

5.14. Випускники 11-х (12-х) класів, які не мають річного оцінювання з будь-яких предметів та (або) державної підсумкової атестації, можуть продовжити навчання в екстернат ній формі.

5.15. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

5.16. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

5.17. За відмінні успіхи у навчанні здобувачі освіти 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х (12-х) класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів установлюється Міністерством освіти і науки України.

5.18. За успіхи у навчанні, спорті, активну участь у загальношкільних та районних конкурсах для учасників освітнього процесу Статутом  встановлені форми морального і матеріального заохочення: грамоти, подяки адміністрації  закладу повної загальної середньої освіти, для здобувачів освіти 3-12-х класів встановлюється стипендія імені Героя Радянського Союзу О.М. Соценка (у межах коштів,  виділених Виноградівською сільською радою).

 

VІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

6.1. Учасниками освітнього процесу в закладі є здобувачі освіти (учні), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, залучені до освітнього процесу, та батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

6.3. Здобувачі освіти (учні) мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір форми здобуття освіти, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, та учнів  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", інших категорій;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля здобувачів освіти;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, послуг;
 • коригування результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів освітньої програми;

     6.4. Здобувачі освіти зобов'язані:

6.4.1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.

6.4.2. Дотримуватись академічної доброчесності, а саме:

 • самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

6.4.3. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

6.4.4. Дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

6.4.5. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля, дотримуватися правил особистої гігієни.

6.4.6. Брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

6.4.7. Дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу.

6.5.Здобувачі освіти закладу освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.6. За невиконання здобувачами освіти своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

6.7. За порушення академічної доброчесності (списування, виконання письмових робіт під час оцінювання результатів навчання із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, обман)  здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

6.8. Шкода, заподіяна здобувачами освіти закладу відшкодовується відповідно до законодавства України.

6.9. Педагогічними працівниками закладу освіти повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дає змогу виконувати професійні обов'язки.

6.9.1. До педагогічної діяльності у закладі освіти не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.9.2. Прийняття та звільнення з роботи педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини вирішує директор закладу освіти. Директор має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

6.9.3. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається директором закладу. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням вимог законодавства України про працю.

6.9.4. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою програмою та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

6.9.5. Педагогічні працівники закладу освіти обов'язковою, як правило, один раз на п'ять років проходять атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються Міністерством освіти і науки.

6.9.6. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

6.9.7.  Педагогічні працівники закладу мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
 • внесення керівництву закладу й органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення освітньої роботи;
 • об’єднання у професійні спілки та інші об’єднання громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушення питань захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.9.8. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • обєктивно оцінювати результати навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

6.9.9. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором та трудовим договором.

6.9.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність згідно з законом.

6.9.11. За порушення академічної доброчесності (необ’єктивне оцінювання, фальсифікацію, фабрикацію, академічний плагіат, обман, хабарництво) педагогічні працівники закладу освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

     6.10. Права та обов’язки інших працівників визначаються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку закладу та відповідними договорами.

6.11. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти й розвитку дитини. Батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

6.11.1. Батьки здобувачів освіти несуть відовідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

6.11.2. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, щодо здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.12. Органи  місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебуває заклад освіти, забезпечує безоплатним гарячим харчуванням:

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти;

- осіб інших категорій, визначених законодавством;

       6.13. Державні гарантії педагогічним  працівникам

         Держава забезпечує педагогічним  працівникам:

 • належні умови праці та медичне обслуговування;
 • оплату підвищення кваліфікації;
 • правовий, соціальний, професійний захист;
 • диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та вчені звання;
 • виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;
 • виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

       -   інші гарантії, визначені законом України.

6.14. У разі захворювання педагогічного  працівника, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків і обмежує можливість перебування у колективі осіб, які навчаються, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації за таким працівником зберігається попередній середній заробіток.

 У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

 

VІІ. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

7.1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу здійснюють:

•              Виноградівська сільська рада;

•             Відділ освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради ;

•             директор закладу освіти;

•             педагогічна рада;

•             загальні збори колективу (конференція) закладу освіти.

 7.2. Директор закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність.

 7.3. Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами й діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом.

7.4. Директором закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

7.5. Директор закладу освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Виноградівської сільської ради ( згідно ЗУ «Про освіту» ст. 26 п.2).

7.5.1. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків здобувачів освіти закладу освіти та громадського об’єднання керівників закладів освіти Виноградівської  сільської ради. До участі в роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Положення про конкурс на посаду директора закладу освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.5.2. Одна і та сама особа не може бути керівником закладу освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в цьому закладі на іншій посаді.

Заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу. Керівник закладу загальної середньої освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

7.5.3. У разі надходження до засновника закладу освіти обґрунтованого звернення органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення директора цього закладу засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

7.6. Директор закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

•             організовує діяльність закладу освіти;

•             вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

•             відкриває рахунки в УДКСУ в Олешківському  районі Херсонській області, має право першого підпису;

•              розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти та його коштами;

•             укладає угоди від імені Виноградівського ліцею з юридичними та фізичними особами;

•             має майнові й немайнові права, передбачені законом у встановленому порядку;

•             призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

•        здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

•             затверджує штатний розпис закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України;

•             забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

•             забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

•             забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

•             сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

•             сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

•             створює умови для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених Державними стандартами загальної середньої освіти;

•             створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі, організації виховного процесу;

•             забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

•             підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

•             сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

•             захищає здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

•             запобігає вживанню здобувачами освіти та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

•             контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;

•             видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

•             щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу (конференції);

•             здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 7.7. Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказами директора закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

7.8. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.9. Педагогічна рада закладу освіти:

•             планує роботу закладу;

•             схвалює освітні програми закладу освіти та оцінює результативність їх виконання;

•             формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

•             розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

•             приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

•             обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

•             розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

•             ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

•             розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

•             має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

•             розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом закладу до її повноважень.

  7.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу (конференція), що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів колективу (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

•             працівників закладу – зборами трудового колективу;

•             учнів 5-х-11-х(12-х) класів – класними зборами;

•             батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів (десять осіб). Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори колективу (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Виноградівська сільська рада, відділ освіти, культури та спорту.

7.11. Загальні збори колективу (конференція):

•             схвалюють Статут закладу освіти;

•             розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;

•             затверджують програму розвитку закладу, основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;

•             приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.12. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

- органи самоврядування працівників закладів освіти;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

   7.13. У закладі створюється і діє Наглядова (піклувальна) рада.

          7.14. Наглядова (піклувальна) рада закалду  сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

         7.15. Наглядова (піклувальна) рада формується у складі семи осіб з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інших навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Представники піклувальної ради обираються загальними зборами (конференцію)Закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Представники піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання представників піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

           7.16.Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів Закладу з правом дорадчого голосу.

 До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити учні та працівники Закладу.

           7.17. Наглядова (піклувальна) рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність Закладу та його керівника;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником Закладу;

- вносити Засновнику Закладу подання про заохочення або відкликання керівника Закладу з підстав, визначених законом;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами Закладу .

           7.18. Робота наглядової (піклувальної) ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання наглядової (піклувальної) ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її представників.

Рішення наглядової (піклувальної) ради приймається простою більшістю голосів.

Наглядова (піклувальна) рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спільні стенди тощо.

Рішення наглядової (піклувальної) ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується представниками наглядової (піклувальної) ради.

          7.19. Очолює наглядову (піклувальну) раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа представників наглядової (піклувальної) ради.

З числа представників наглядової (піклувальної) ради обираються заступник та секретар.

Голова наглядової (піклувальної) ради:

 • скликає й координує роботу наглядової (піклувальної) ради;
 • готує й проводить засідання;
 • затверджує рішення наглядової (піклувальної) ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших представників;
 • представляє наглядову (піклувальну) раду в установах, підприємствах та організаціях з питань її повноважень.

Голова наглядової (піклувальної) ради має право делегувати свої повноваження представникам наглядової (піклувальної) ради.

 

VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

 

8.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

8.2. Майно закладу повної загальної середньої освіти належить йому на правах власності, повного   господарського  відання або оперативного управління   відповідно  до  чинного  законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу повної загальної середньої освіти та укладених ним угод.

8.3. Заклад повної загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства користується   землею,   іншими природними   ресурсами   і   несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення  основних  фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу повної загальної середньої освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.   Збитки, завдані  закладу повної загальної середньої освіти внаслідок  порушення  його  майнових  прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються   відповідно до чинного законодавства.

8.5. Для забезпечення освітнього процесу база  закладу повної загальної середньої освіти складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної,  токарної,  обслуговуючої праці тощо), а також спортивного та актового залів, бібліотеки,  архіву, медичного і  комп’ютерного  кабінетів, їдальні.

8.6. Заклад повної загальної середньої освіти має земельну ділянку, де розміщуються   спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські  будівлі тощо.

 

ІХ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

9.1. Фінансування закладу освіти здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету та коштів бюджету  Виноградівської сільської ради.

9.2. Фінансово-господарська діяльність закладу організовується відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

9.3.  Джерелами фінансування закладу є:

•             кошти освітньої субвенції з державного бюджету;

•             кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів загальної середньої освіти;

•             кошти фізичних, юридичних осіб;

•             кошти, отримані за надання платних послуг (за наявності відповідних дозволів);

•             доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

•             благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

•             інші джерела, не заборонені законодавством.

9.4. Кошти, отримані з інших джерел власних надходжень, зберігаються на спецрахунку Виноградівського  ліцею ім.. О. М. Соценка Виноградівської сільської ради Херсонського району Херсонської області й витрачаються відповідно до затвердженого кошторису.

Контроль за використанням коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень  здійснює Виноградівська  сільська рада.

9.5. Заклад має право на:

•             придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

•             користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи;

•             фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових    умов колективу.

9.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу загальної середньої освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через  централізовану  бухгалтерію. У разі самостійного ведення бухгалтерського обліку у закладі освіти може утворюватися бухгалтерська служба, яка діє відповідно до закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу закладу освіти, затвердженого директором.

9.7. Право другого підпису на фінансових документах має бухгалтер (головний бухгалтер) Виноградівського ліцею ім.. О. М. Соценка Виноградівської  сільської ради Херсонського району Херсонської області.

9.8. Не допускається розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів закладу освіти, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.9. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, як неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Статутом.

 

Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

10.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями, фондами та освітніми асоціаціями.

10.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, громадськими об'єднаннями інших країн.

10.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

ХІ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

11.1. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит, який проводиться один раз на 10 років Державною службою якості освіти.

11.2. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов і здійснюється з метою оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

•             підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

•             приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

11.3. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

11.4. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

 

XІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

12.1. Рішення, про реорганізацію, ліквідацію або перепрофілювання закладу приймає Виноградівська  сільська рада.

Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених освітніх закладів.

12.4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

12.5. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету Виноградівської сільської ради.

 

XІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

13.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

13.2.  Зміни та доповнення у новій редакції Cтатуту затверджуються засновником закладу освіти.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора