A A A K K K
для людей з порушеннями зору
1
3

Програма національно-патріотичного виховання Виноградівського ЗПЗСО ім.О.М.Соценка на 2020-2023 роки

ПРОГРАМА
національно-патріотичного виховання на 2020-2023 роки 
І. Загальні положення


Однією з ознак цивілізованої країни є рівень розвитку духовності її громадян, зміст і характер моральних цінностей та ідеалів населення, рівень патріотизму. Розбудова незалежної, демократичної, соціальної, правової держави потребує активізації зусиль органів виконавчої влади, громадських і релігійних організацій, спрямованих на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, утвердження в суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей. 
Сьогодні особливо актуальним є питання виховання національно-свідомого, духовно-багатого та фізично-здорового молодого покоління. 
Проблеми бездуховності, недостатнього рівня виховання, соціальної невизначеності молоді, наявності насильства та злочинності, свідчать про необхідність координації зусиль органів виконавчої влади, громадських, релігійних організацій та розробки і прийняття Програми національно-патріотичного виховання здобувачів освіти. 
У сукупності духовних цінностей та загальнолюдських моральних якостей особистості особливе місце займають громадянська позиція людини та патріотизм. 
Формування національної самосвідомості та патріотизму у школярів передбачає вирішення наступних завдань: 
розвиток духовно-моральної культури, заснованої на традиціях та сучасних цінностях українського народу; 
виховання особистісних рис громадянина України та національної самосвідомості; 
виховання любові до Батьківщини та готовності до її захисту.
Особливої значущості проблема патріотизму молодих громадян України набуває в умовах нестабільності суспільного життя, окупації Російською федерацією Криму, збройних акцій проросійських терористів у східних регіонах нашої держави. 
Патріотизм молодих громадян України покликаний захистити національні інтереси своєї держави, відновити її територіальну цілісність, дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіт національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини. 
Пріоритетними в сучасному виховному процесі має стати вироблення переконаності учнів, що сила українців - у їх єдності, лише в ній - запорука наших успіхів, порятунку і процвітання. 
Проблеми соціально-економічного становища української молоді на сучасному етапі, зниження рівня життя, його розшарування, знецінення традиційних моральних норм і цінностей, пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці подій історичного минулого українського народу негативно впливають на процес виховання підростаючого покоління українців.
На наших очах виростає покоління молодих людей позбавлених почуття національної гідності, гордості, якому насаджується безкультур’я, нівелюється совість, деградується мораль, честь, справедливість та меркантилізм. Ці проблеми є серйозними загрозами національній безпеці України.
З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, визначено наступні:
- відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;
- недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;
- брак духовності і моральності у суспільстві;
- наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, населення певних територій в ОТГ, окремих громадян;
- незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;
- відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;
- низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.
Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави процесу системності.

ІІ. Мета і завдання Програми

Метою Програми є: створення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Виноградівському закладі ПЗСО, спрямованої на виховання у особистості любові до української держави, усвідомлення нею свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей та увічнення пам’яті про події та учасників визвольних подій сучасної історії України; утвердження патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

Завдання  Програми:
забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей;
сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
утвердження в свідомості учнів об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від Княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Української повстанської армії до часів Незалежності;
відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
підтримка кращих рис української нації - працелюбності, прагнення до
свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
формування громадянської ідентичності, відчуття належності до рідної
землі, народу; визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; утвердження почуття патріотизму, відданості у служінні Батьківщині.
Отже, патріотичне виховання мусить стати засобом відродження національної культури, припинення соціальної деградації, стимулом пробудження таких моральних якостей як совість, людяність, почуття власної гідності; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності; гарантом громадянського миру і злагоди в суспільстві.

ІІІ. Методи, засоби і форми реалізації Програми

Процес національно-патріотичного виховання здійснюється в навчальній, позакласній і позашкільній діяльності та в сім'ї, дитячих та юнацьких об’єднаннях. У навчанні національно-патріотичне виховання значною мірою зумовлюється змістовими характеристиками освітніх предметів, які сприяють оволодінню системою знань про людину і суспільство. Крім того, оволодіння системою знань формує здатність усвідомлювати місце своєї спільноти серед інших спільнот світу.
Весь освітній процес має бути насичений різними аспектами національно-патріотичного виховання. Проте, особлива роль тут належить предметам соціально-гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, природознавству, правознавству, громадянській освіті, українській літературі, основам здоров`я.
Ефективність національно-патріотичного виховання в позакласній діяльності значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед методів і форм національно-патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: 
різноманітні акції на підтримку учасників АТО, сімей загиблих захисників Батьківщини, інвалідів;
соціально-проектна діяльність;
Інтернет-технології; 
ситуаційно - рольові ігри;
соціограма; 
метод відкритої трибуни;
соціально-психологічні тренінги;
інтелектуальні аукціони;
«мозкові атаки»;
метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером;
ігри-драматизації;
створення проблемних ситуацій; 
ситуацій успіху; 
аналіз конфліктів, моделей, стилів поведінки, прийняття рішень;
демократичний діалог; 
педагогічне керівництво лідером і культивування його авторитету;
використання засобів масової комунікації; 
методики колективних творчих справ; 
традицій, символіки, ритуалів, засобів народної педагогіки та ін.

Завантажити повну версію програми можна за посиланням:

https://rada.info/upload/users_files/24954566/a1cb523cf9df8490ed58d2e25525ed8d.docx

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора